Algemene
Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten en programma’s van Business Possible

Business Possible is een initiatief van de Nederlandse Ondernemers Academie en Labnest

 

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Business Possible aan opdrachtgever aangeboden diensten en programma’s. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk met de opdrachtgever te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Waar hierna gesproken wordt van “opdrachtgever” wordt eveneens bedoeld de individuele deelnemer van een programma van Business Possible indien dit niet (ook) de opdrachtgever is.

 

2 Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Business Possible komt tot stand door bevestiging per mail van Business Possible aan de opdrachtgever van diens verzoek tot een opdracht of programmadeelname. In de bevestigingsmail worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. De opdrachtgever gaat online akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met het privacyreglement AVG, als onderdeel van totstandkoming van de overeenkomst.

 

3 Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de opdracht wordt afgesproken in welke termijn er gefactureerd wordt. Deze factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening door de opdrachtgever voldaan te zijn. Bij niet nakomen van de betalingstermijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht nadat (en vanaf het moment dat) de opdrachtgever dienaangaande in gebreke is gesteld en de redelijke termijn die Business Possible daarbij heeft gesteld aan de opdrachtgever om alsnog te betalen, is verstreken. Is de opdrachtgever in verzuim met betalen of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten voor diens rekening.

 

4 De uitvoering van de opdracht

Business Possible zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap (laten) uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Business Possible het recht (bepaalde onderdelen van) de opdracht uit te laten voeren door derden.

 

5 Intellectuele eigendom

Programma- en online studiemateriaal, waaronder casebeschrijvingen, die zijn gebruikt voor de uitvoering van een programma zijn en blijven eigendom van Business Possible. Het programma en het programmamateriaal en/of delen van het programma en/of het programmamateriaal mogen niet gekopieerd worden of opgenomen worden in een ander (trainings)programma door de opdrachtgever of door derden door toedoen van de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Business Possible.

 

6 Annulering en voortijdig beëindigen van een programma door de opdrachtgever / deelnemer

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de opdrachtgever niet aan een programma kan deelnemen. De opdrachtgever mag dan een ander als vervanging aan het programma laten deelnemen. Dit dient uiterlijk een week dagen voor de aanvang van het programma aan Business Possible te zijn meegedeeld. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft de opdrachtgever het recht het programma schriftelijk te annuleren. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van de bevestigingsmail en de startdatum van het programma. De deelnemer heeft de mogelijkheid zijn inschrijving binnen 1 week na de bevestigingsmail te annuleren mits dit niet korter dan 5 weken voor aanvang van het programma is. Bij annulering meer dan 5 weken voor aanvang van de (eerste) programmadag wordt € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 5 en 3 weken voor aanvang, is de opdrachtgever 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 21 dagen voor aanvang zijn de totale deelnamekosten verschuldigd. Eventuele arrangementskosten worden bij annulering altijd aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wanneer de opdrachtgever op de eerste dag van het programma niet verschijnt, wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan voor de opdrachtgever niet mogelijk de rest van het programma te volgen, noch om enige terugbetaling te krijgen. In geval de opdrachtgever na aanvang van het programma de deelname tussentijds stopt of anderszins niet aan het programma deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Vervanging van een deelnemer na aanvang van het programmais niet meer toegestaan.

 

7 Annulering of wijziging door Business Possible

Business Possible houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een programma te annuleren. Kosten die in rekening zijn gebracht aan de opdrachtgever voor een door Business Possible geannuleerde programma, worden gecrediteerd. Business Possible is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een programma te wijzigen. Indien Business Possible tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever redelijkheid niet kan worden gevergd het programma onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Business Possible besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van de deelnamekosten aan de opdrachtgever, dit ter vrije beoordeling van Business Possible. Indien de programmaleider/trainer door ziekte of overmacht het programma op de vastgestelde datum/data niet kan geven, kan Business Possible kiezen voor een gelijkwaardige vervanger of voor het vaststellen van nieuwe data. Dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de opdrachtgever, maar de deelnemer kan in dat geval ook geen kosten van Business Possible terugvorderen.

 

8 Vertrouwelijkheid

Business Possible is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Business Possible neemt de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Business Possible zal in het kader van diensten en programma’s alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 

9 Aansprakelijkheid

Business Possible is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht of programma, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht of programma door de opdrachtgever mag worden vertrouwd en wanneer als direct gevolg daarvan schade ontstaat voor de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Business Possible voor de schade veroorzaakt door de toerekenbare tekortkomingen van Business Possible wordt beperkt tot de hoogte van de kosten die Business Possible in het betreffende geval van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel tot het bedrag dat de verzekeraar van Business Possible in voorkomende gevallen uitkeert. Aansprakelijkheid van Business Possible met betrekking tot indirecte schade (in de breedste zin des woords), waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie van de opdrachtgever en/of derden wordt nadrukkelijk uitgesloten. Business Possible aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van de opdrachtgever, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een annulering van een opdracht of programma. Business Possible is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens een opdracht of programma kan worden veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming dienaangaande van Business Possible. De opdrachtgever dient te allen tijde zorg te dragen voor (de veiligheid van) eigendommen. Deelnemers van programma’s zijn verplicht de veiligheidsinstructies en -normen van Business Possible op te volgen.

 

10 Klachten

Klachten horen we graag. Daar kunnen we van leren en een adequate oplossing voor bieden.

 

11 Toepasselijk recht en toepasselijke beroepscode

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Als beroepscode/integriteitcode hanteert Business Possible de beroepscode zoals opgesteld door de branchevereniging NVO2.

 

12 Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige Algemene Voorwaarden, de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

13 Slotbepaling

In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige Business Possible en de opdrachtgever blijven binden.

 

Bennekom, januari 2022